ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบฐานข้อมูล EDMan update 2011.9.28
ลงชื่อเข้าใช้งาน
 
รหัสประจำตัว : 
รหัสผ่าน : 
ห้องเคมี...เปิดให้ยืม-คืนเครื่องแก้ว & อุปกรณ์และเบิกสารเคมี เฉพาะวันเวลาดังนี้
จันทร์ เวลา 9.30-11.30 น. ที่พี่วี
พุธ     เวลา 8.00-10.30 น. ที่พี่เฟิร์น
ศุกร์    เวลา 8.00-10.30 น. ที่พี่เฟิร์น
นอกเวลาดังกล่าวเบิกไม่ได้ งดให้บริการ เนื่องจากตอนนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำห้อง
ทั้งนี้เครื่องแก้วต้องยืมในระบบก่อน (ส่วนอุปกรณ์ที่ไม่มีชื่อในระบบและสารเคมีให้จดลงสมุดที่จัดไว้ให้) และการขอใช้ห้องนอกเวลาราชการต้องยื่นผ่านระบบ (ติดต่อกันไม่เกิน 7 วัน) แล้ว print เอกสารมาให้ อ. ทัตดาว เซ็นต์อนุญาต เริ่ม 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป..  
 
ซอฟแวร์การจัดการภาควิชาฯ SU FOOD MANAGER
เป็นลิขสิทธิ์ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พัฒนาโดย 
     นายยุทธการณ์ มุ้ยมี
     นางสาวกัญรณี จันทิพย์วงษ์
     นางสาวสายทองแซ่ตัน
     นางสาวปิยะฉัตร ใจเอื้อ
     นางสาวทิพย์ดนยา ทิพนาถศิริสกุล
     อ.ดร.ธัชพงศ์ ชูศรี
     ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต