ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบฐานข้อมูล EDMan update 2011.9.28
ลงชื่อเข้าใช้งาน
 
รหัสประจำตัว : 
รหัสผ่าน : 
 
ซอฟแวร์การจัดการภาควิชาฯ SU FOOD MANAGER
เป็นลิขสิทธิ์ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พัฒนาโดย 
     นายยุทธการณ์ มุ้ยมี
     นางสาวกัญรณี จันทิพย์วงษ์
     นางสาวสายทองแซ่ตัน
     นางสาวปิยะฉัตร ใจเอื้อ
     นางสาวทิพย์ดนยา ทิพนาถศิริสกุล
     อ.ดร.ธัชพงศ์ ชูศรี
     ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต