ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนศาสตร์
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระบบฐานข้อมูล EDMan update 2011.9.28
ลงชื่อเข้าใช้งาน
 
รหัสประจำตัว : 
รหัสผ่าน : 
ห้องเคมี...เปิดให้ยืม-คืนเครื่องแก้ว & อุปกรณ์และเบิกสารเคมี วันอังคาร พฤหัส ศุกร์ เวลา 9.30-11.30 น. ที่พี่เฟิร์น และอนุญาตให้ยื่นขอใช้ห้องนอกเวลาราชการได้ (อ. ทัตดาว)

นิสิตที่จองใช้เครื่องมือ กดไปตรง ข้อมูลเครื่องมือ/ครุภัณฑ์ ด้วยจะมีภาพเครื่องปรากฏ จะได้ไม่ยืมผิดเครื่องค่ะ 
 
ซอฟแวร์การจัดการภาควิชาฯ SU FOOD MANAGER
เป็นลิขสิทธิ์ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
พัฒนาโดย 
     นายยุทธการณ์ มุ้ยมี
     นางสาวกัญรณี จันทิพย์วงษ์
     นางสาวสายทองแซ่ตัน
     นางสาวปิยะฉัตร ใจเอื้อ
     นางสาวทิพย์ดนยา ทิพนาถศิริสกุล
     อ.ดร.ธัชพงศ์ ชูศรี
     ผศ.ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต